posted by bluelimn 2018.06.18 15:28

./source build/envsetup.shselect 1

Lunch menu... pick a combo:

     1. aosp_angler-userdebugDownload vendor images

https://developers.google.com/android/blobs-previewchmod +x extract-qcom-angler.sh

chmod +x extract-huawei-angler.sh


./extract-qcom-angler.sh

./extract-huawei-angler.sh


==========================================

merge 3 fix

https://groups.google.com/forum/#!topic/android-building/JfgzeR_S9N4


prebuilts/tools:

git fetch https://android.googlesource.com/platform/prebuilts/tools refs/changes/02/682002/1 && git cherry-pick FETCH_HEAD

 

external/e2fsprogs/

git fetch https://android.googlesource.com/platform/external/e2fsprogs refs/changes/05/683305/1 && git cherry-pick FETCH_HEAD

 

external/f2fs-tools

git fetch https://android.googlesource.com/platform/external/f2fs-tools refs/changes/06/683306/1 && git cherry-pick FETCH_HEADmake -j16


TAG
posted by bluelimn 2018.02.09 15:57

[형제라도 누가 잘 되면 너무 배가 아파]


[그런데 안 되면 마음이 아파]


[마음이 아픈 것 보단 배가 아픈 게 나으니까 차라리 잘 되길 바라는 거야]


'bluelimn's > novel_돼지와바보' 카테고리의 다른 글

배와 마음  (0) 2018.02.09
발랑발랑  (1) 2012.03.09
# 술잔가득  (0) 2008.07.27
# 아르바이트  (0) 2008.07.14

티스토리 툴바